top of page

Overeenkomst voor verkoop op afstand

ARTIKEL 1 PARTIJEN


1.1-VERKOPER

Titel

: GROOTTE BOUW- EN HOUTKUNSTEN BERNA TOSUN

 

 

Telefoon

: 05363517978

 

 

E-mailadres

: info@ebatproje.com


1.2-ONTVANGER

Naam/Achternaam/Titel

:

adres

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

ARTIKEL 2 ONDERWERP

Het onderwerp van deze overeenkomst is de website www.van KLANT. Het is de bepaling van de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6502 inzake de bescherming van de consument met betrekking tot de verkoop en levering van het/de product(en) waarvoor de code, naam, hoeveelheid en verkoop prijs zijn gespecificeerd in artikel 3.1 en dat de bestelling elektronisch wordt gedaan via de website sizproje.com.

ARTIKEL 3 BEPALING VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET CONTRACTPRODUCT, BETALING EN LEVERING3.1-PRODUCTEN

Basiskenmerken van goederen of diensten www. Het bevindt zich op sizproje.com.

De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn de verkoopprijzen. Geadverteerde prijzen en beloftes zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode worden aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.

Alle belastingen op de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van het contract zijn inbegrepen in de verkoopprijs.


3.2-LEVERINGSMETHODE EN PLAN

Bezorgadres

:

Bezorger

:

facturatie gegevens

:

De verzending van producten begint uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat het product is geleverd door EBAT YAPI VE AHŞAPSANLARI BERNA TOSUN. Verzending is gratis voor bestellingen van meer dan 500.000 TL. Voor bestellingen van minder dan 500.000 TL worden de verzendkosten, oftewel de verzendkosten van het product, betaald door de KOPER.

3.3 UITGESTELDE RENTE

Aangezien de betaling contant of per creditcard zal plaatsvinden, wordt er door de VERKOPER geen vertragingsrente aangerekend.

ARTIKEL 4 ALGEMENE BEPALINGEN

4.1) De KOPER verklaart op de website www.ebatproje.com.com dat hij de voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs, betalingswijze en levering van het product waarop het contract betrekking heeft, heeft gelezen en geleerd en dat hij de nodige bevestiging heeft gegeven in elektronische omgeving. KOPER; Door deze voorlopige informatie elektronisch te bevestigen, bevestigt de VERKOPER dat hij het adres heeft verkregen dat de VERKOPER aan de KOPER moet doorgeven vóór het sluiten van de overeenkomsten op afstand, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betaling en leveringsinformatie nauwkeurig en volledig.

4.2) Het product waarop het contract betrekking heeft, wordt geleverd aan de KOPER of de persoon/organisatie op het adres dat is aangegeven binnen de termijn die is vermeld in de voorlopige informatie op de website, afhankelijk van de afstand tot de woonplaats van de KOPER voor elk product, op voorwaarde dat dat de wettelijke termijn van 90 dagen niet wordt overschreden.

4.3) De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het bestelde product niet kan worden afgeleverd bij de KOPER vanwege eventuele problemen die het vrachtbedrijf kan tegenkomen tijdens de levering van het product aan de KOPER.

4.4) De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het gecontracteerde product in een deugdelijke, volledige staat, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen.

4.5) De VERKOPER kan, door de KOPER hiervan op de hoogte te stellen en zijn uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen, een ander product met dezelfde kwaliteit en prijs leveren voordat de contractuele prestatieverplichting vervalt.

4.6) Indien de VERKOPER zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen in het geval dat de uitvoering van het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, stelt hij de consument hiervan op de hoogte voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt en betaalt hij de totale prijs binnen de gestelde termijn aan de KOPER terug. 10 werkdagen.

4.7) Dit voorlopige informatieformulier moet elektronisch worden bevestigd voor de levering van het product. Indien om welke reden dan ook de productprijs niet wordt betaald of in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht ontheven te zijn van zijn verplichting om het product te leveren.

4.8) Als de betreffende bank of financiële instelling na de levering van het product de prijs van het product niet aan de VERKOPER betaalt vanwege oneerlijk of onrechtmatig gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegden, wat niet te wijten is aan de schuld van de KOPER, binnen 3 dagen, mits de KOPER het product bij hem heeft afgeleverd, moet het product binnen 3 dagen aan de VERKOPER worden geretourneerd In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van de KOPER.

4.9) Indien de VERKOPER het product waarop het contract betrekking heeft niet tijdig kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden die het transport verhinderen of een onderbreking van het transport, is de VERKOPER verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, het product dat onder het contract valt, te vervangen door het eventuele precedent ervan, en/of de levertijd uit te stellen totdat het obstakel is weggenomen. Indien de KOPER de bestelling annuleert, wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig aan hem uitbetaald. Bij de betalingen door de KOPER per creditcard wordt het productbedrag binnen 7 dagen na annulering van de bestelling door de KOPER teruggestort bij de betreffende bank. Aangezien de weerspiegeling van dit bedrag op de rekeningen van de KOPER na de teruggave aan de bank volledig verband houdt met het banktransactieproces, is het mogelijk dat de KOPER op geen enkele manier kan ingrijpen in de mogelijke vertragingen en dat dit gemiddeld 2 tot 3 maanden kan duren. weken voordat het bedrag dat door de VERKOPER op de creditcard is teruggestort, door de reeds geaccepteerde bank op de rekening van de KOPER wordt gestort.

ARTIKEL 5 TERUGBETALINGSPROCEDURE

  • In gevallen waarin de KLANT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, of in gevallen waarin het product waarop de bestelling betrekking heeft om verschillende redenen niet kan worden geleverd, of in gevallen waarin wordt besloten om de KLANT terug te betalen met de beslissingen van het scheidsgerecht, zal de VERKOPER het gehele geïnde bedrag binnen 14 dagen in één keer terugstorten op de creditcard waarmee is geïncasseerd. De bank betaalt de betaling terug op de creditcards van KLANT in hetzelfde aantal termijnen als de KLANT het product in termijnen heeft gekocht. Als de teruggavedatum en de afsluitdatum van de kaart niet samenvallen, wordt er elke maand 1 (één) terugbetaling op de kaart weergegeven en ontvangt de KLANT een maand meer dan het aantal termijnen dat hij vóór de teruggave heeft betaald. nadat de termijnen van de verkoop zijn afgelopen, en zal worden afgetrokken van zijn lopende schulden.

  • Bij retournering van gekochte producten; De VERKOPER zal het gehele geïnde bedrag in één keer terugstorten op de creditcard waarmee de incasso heeft plaatsgevonden. De bank betaalt de betaling terug op de creditcards van KLANT in hetzelfde aantal termijnen als de KLANT het product in termijnen heeft gekocht. Als de teruggavedatum en de afsluitdatum van de kaart niet samenvallen, wordt er elke maand 1 (één) terugbetaling op de kaart weergegeven en ontvangt de KLANT een maand meer dan het aantal termijnen dat hij vóór de teruggave heeft betaald. nadat de termijnen van de verkoop zijn afgelopen, en zal worden afgetrokken van zijn lopende schulden.

KLANT erkent en verbindt zich ertoe deze procedure te hebben gelezen en aanvaard.

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT

KOPER; Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop van goederen kan het product gebruik maken van zijn recht om de overeenkomst te herroepen door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid te nemen en zonder opgave van reden, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het product aan zichzelf of aan de persoon/organisatie op het aangegeven adres. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot dienstverlening gaat deze termijn in op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Vóór het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend bij de dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst met instemming van de consument is begonnen. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de VERKOPER. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet er binnen 14 dagen per aangetekende post, fax of e-mail een schriftelijke kennisgeving aan de VERKOPER worden gedaan en mag het product niet worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5-e. Als dit recht wordt uitgeoefend,
a) De factuur van het product dat aan de 3e persoon of de KOPER is geleverd (als de factuur van het te retourneren product zakelijk is, moet deze samen met de retourfactuur worden verzonden die door de instelling is uitgegeven bij het retourneren ervan. Bestelling retourneert waarvan de facturen die namens de instellingen zijn uitgegeven, kunnen alleen worden ingevuld als er een RETOURFACTUUR is afgegeven.)
b) Het verzoek vermeldt bij gebruikmaking van het herroepingsrecht,
c) De te retourneren producten dienen compleet en onbeschadigd te worden geleverd, samen met de doos, verpakking en eventuele standaardaccessoires.
d) De VERKOPER is verplicht om de totale prijs en de documenten die de koper schuldig maken binnen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het herroepingsbericht aan de KOPER terug te geven en de goederen binnen 20 dagen terug te sturen.
e) Indien er sprake is van een waardevermindering van de goederen als gevolg van een fout van de KOPER of indien de terugzending onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht de schade van de VERKOPER te vergoeden volgens het tarief van de schuld van de KOPER. Aangepaste maten en producten kunnen niet door de VERKOPER worden geretourneerd. Oorbellen etc. producten die hygiëne vereisen, kunnen niet door de VERKOPER worden geretourneerd. De producten waarvoor het herroepingsrecht wordt aangevraagd, dienen ongebruikt te zijn. Technologische producten die eenmalig zijn geopend, kunnen door VERKOPER niet worden geretourneerd.
f) In het geval dat het bedrag van het gebruik van de door de VERKOPER uitgegeven winkelcheques als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht onder het gebruiksbedrag daalt, wordt het bedrag van de in het kader van de campagne gebruikte winkelcheque geannuleerd.

ARTIKEL 7 GEAUTORISEERDE RECHTER

Bij de uitvoering van dit contract zijn consumentenarbitragecommissies en consumentenrechtbanken in de schikking van de KOPER of VERKOPER bevoegd tot de door het Ministerie van Industrie en Handel aangegeven waarde. Aan te brengen door de koper zijn de autoriteiten.

In het geval dat de bestelling wordt gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

Deze overeenkomst is gemaakt voor commerciële doeleinden.

 

VERKOPER

:

 EBAT BOUW EN HOUTKUNSTEN BERNA TOSUN

KOPER

:

GESCHIEDENIS

:

bottom of page